മലേഷ്യൻ: Sport Insole Tech

Kaki anda akan menanggung beban sehingga 8 kali ganda dari berat badan anda ketika bersukan. Ini adalah kerana fasa layang yang berbeza disebabkan aktiviti tersebut. Pola pergerakan yang rumit meru...

한국어: Sport Insole Tech

여러분이 다양한 스포츠를 즐길 동안, 여러분의 몸에는 자신의 몸무게의 8배의 하중이 가해지게 됩니다. 그렇기 때문에 스포츠 활동시에 다른 활동 패턴이 나타나게 됩니다. 행동 패턴은 여러분의 몸의 어떤 부분에 대한 더욱 많은 움직임이 필요하므로 복잡합니다. 저희는 전세계 운동선수들의 발에 대한 데이터를 수집했습니다. 이 데이터와 압력이 가해지는 패턴,...

适应性: Sport Insole Tech

在进行不同的运动时,您的身体负荷增加可达体重的8倍。这是因为不同运动员在进行活动时的飞行阶段而造成的。该运动模式很复杂,对您的身体提出了很高的要求。我们收集了来自世界各地的运动员的脚部数据。这些数据、加上活动压力模式和当今运动鞋的设计,是构成运动鞋垫设计和功能的基础。运动鞋垫的目的是减轻运动员肌肉和关节的压力,从而为喜欢运动的人创造更好的条件,无论你是业余还是职业运动员。欲了解更多信息,请访...

ภาษาไทย: Sport Insole Tech

เราผสมผสานงานวิจัยทางศัลยกรรมกระดูกกว่า 30 ปี ประกอบกับการนำวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยในการผลิตแผ่นรองเท้าที่มีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงต่อกิจกรรมต่างๆที่คุณทำ วัสดุในมือของคุณถูกออกแบบมาเพื...

Italiano: Sport Insole Tech

ORTHO MOVEMENT  In Ortho Movement il nostro obiettivo è garantirti sempre la gioia del movimento. La nostra soletta Sport Insole è ibrida, perfetta per diversi tipi di sport, quali padel, basketba...

Español: Sport Insole Tech

ADAPTACIÓNRetire las plantillas originales de los zapatos. Coloque las Sport Insoles nuevas en los zapatos para asegurarse de que tienen el tamaño adecuado. Si es necesario, recorte las Spor...

Français: Sport Insole Tech

ADAPTATIONRetirez les semelles intérieures de vos chaussures. Placez vos nouvelles Sport Insoles dans vos chaussures afin de vous assurer que la taille est la bonne. Si besoin, raccourcissez vos Sp...

Description & Specs

These insoles are made to support sport athletes pressure & movement pattern during activity. While practicing different sports you have an increased load of up to 8 times your body weight. This is because of different athletes flying phases that occur due to the activity. The movement pattern is complex which places great demands on your body. We have collected data from athletes’ different feet from around the world. This data, as well as the activity pressure pattern and the design of today's sport shoes, forms the basis for Sport Insole's design and function. The purpose of Sport Insoles are to reduce the pressure on the athlete’s muscles and joints to then create better conditions for anyone who loves to exercise their sports, regardless if you are an occasional or professional athlete.

Satisfaction guarantee

This product is covered by our satisfaction guarantee, which you can read more about here

Sport Insole

Our mission at om is to break the human limits to experience more. Inspired by movement. Powered by passion. Move with us, and feel the joy.

More about OM